10.1.2020

CSD

Suomen kuluttajansuojalakiin tuli kuluttajaluottojen korkoja ja kuluja rajoittavia muutoksia 1.9.2019 alkaen, mikä vaikutti GF Money Consumer Finance Oy:n ja muiden kuluttajaluotottajien liiketoimintaan.

Vaikutukset yhtiön liiketoimintaan ovat kuitenkin jääneet kohtuullisen pieniksi, koska yhtiö on ennakoinut muutoksia ja tietoisesti siirtänyt liiketoimintansa painopistettä investoimalla voimakkaasti Ruotsin ja Tanskan liiketoimintojen kasvuun sekä uusien markkinoiden avaamiseen. Yhtiö on lanseerannut uusia tuotteita myös Suomen markkinoille.

Tehtyjen toimenpiteiden ansiosta liiketoiminnan ennakoidaan pysyvän aiempaa vastaavalla tasolla vuoden 2020 aikana ja jatkavan kasvutrendillä uudella vuosikymmenellä.

Kokonaisuutena mukautuminen uuteen markkinaympäristöön on onnistunut hyvin, joskin se on vaatinut resurssien uudelleenallokointia sekä investointeja, joilla on ollut vaikutusta vuoden 2019 tulokseen.

Tasetta lujitettu saatavakaupoilla

GF Money Consumer Finance Oy lujitti tasettaan myymällä vanhaa saatavakantaa noin 10.000.000 eurolla. Saatavakaupat kasvattivat kassavaroja ja vähensivät lainasaamisia. Hyvän maksuvalmiutensa myötä yhtiö on pystynyt jatkamaan suunniteltuja investointeja sekä optimoimaan korkokatettaan.

Toimialalle tyypillisesti myytyjen saamisten myyntihinta ei tarkasti vastaa kirjanpitoarvoa, mistä johtuen yhtiön kirjanpidollinen tulos kolmen ensimmäisen kvartaalin jälkeen oli tappiollinen, vaikka operatiivinen tulos oli selkeästi positiivinen. Saatavakaupasta syntynyt kertaluonteinen tappio pienentää yhtiön omaa pääomaa ja tilikaudelta 2019 maksettavaa tuloveroa. Jakokelpoisia varoja yhtiöllä on runsaasti ja osingonmaksu jatkuu ennallaan.

Tilikaudelle 2020 positiiviset kasvuodotukset

Yhtiö aikoo jatkaa kansainvälistä laajentumista ja suunnittelee käynnistävänsä seuraavaksi Espanjan kulutusluottoliiketoiminnan vuoden 2020 aikana. Yhtiö on suorittanut perusteellisen markkinatutkimuksen ja aloittanut avaamisen tähtäävän investointiohjelman jo vuoden 2019 aikana.

Tulemme jatkossakin panostamaan yhtiön operatiivisen ydinliiketoiminnan kehittämiseen erityisesti jatkamalla uusien kilpailukykyisten tuotteiden kehittämistä, investoimalla teknologiseen kehitykseen ja toimimalla aikaisempaa kustannustehokkaammin.

Tilikaudella 2020 liiketoiminnan odotetaan jatkavan kannattavaa kasvua.