Liiketoimintaan ja toimialaan liittyvät riskit

Koronavirukseen liittyvät riskit

Covid-19-pandemian seurauksena yleisen taloustilanteen heikkeneminen voi vaikuttaa lainanottajien maksukykyyn alentavasti, millä voi olla negatiivinen vaikutus Yhtiön liiketoiminnan tulokseen.

Hallintakeinot

Yhtiö pyrkii vähentämään koronaviruksen vaikutusta liiketoimintaansa mm. fokusoimalla liiketoimintaansa tuotteisiin sekä palveluihin, jotka ovat kannattavia koronaviruksen kehityksestä huolimatta sekä kehittämällä uusia tuotteita sekä palveluita, joilla vähennetään riippuvuutta yksittäisistä tuotteista.

Luottotappioriski

Yhtiön toiminnan keskeisimpiä riskejä ovat vakuudettomista kuluttajaluotoista mahdollisesti syntyvät luottotappiot. Yhtiö ei välttämättä onnistu asiakkaidensa luottokelpoisuuden arvioinnissa, mikä voi johtaa luottotappioihin. Yhtiön asiakkaiden maksukyky saattaa laskea, mikä voi johtaa kasvaviin luottotappioihin. Mikäli Yhtiön luottotappiovaraukset eivät ole oikein suhteutettuja luottotappioiden määrään, sillä saattaa olla haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan.

Hallintakeinot

Yhtiö on ottanut luottatappioriskin huomioon mm. tuotteiden hinnoittelussa, jolla Yhtiö pyrkii varmistamaan, että tuotteiden hinta vastaa myönnettyihin lainoihin kohdistuvia riskejä sekä kattaa niistä aiheutuvia mahdollisia tappioita. Ennen luottopäätöksen tekoa Yhtiö pyrkii varmistamaan asiakkaan luottokelpoisuuden ja maksukyvyn tarkastamalla mm. luottohäiriömerkinnät sekä asiakkaan palkka- ja luottotiedot. Asiakkaan maksukyky arvioidaan kokonaisvaltaisen arvioinnin perusteella. Yhtiö hallitsee luottotappioriskiä myös myymällä epävarmoja lainasaatavia perintäyhtiöille, mikä vapauttaa pääomaa ja rajoittaa myönnettyihin luottoihin liittyviä riskejä.

Kysyntään ja kasvuun liittyvät riskit

Rahoituspalveluala on erittäin kilpailtu ympäristö ja lisääntyvä kilpailu saattaa vähentää Yhtiön palveluiden kysyntää ja kannattavuutta. Yhtiö ei välttämättä onnistu tarjoamaan asiakaspohjan haluamia palveluita tai tuotteita. Yhtiön maine voi vahingoittua, millä voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan ja liiketoiminnan tulokseen. Yhtiö voi epäonnistua kasvun hallitsemisessa ja nykyisen kannattavuutensa ylläpitämisessä liiketoiminnan kasvaessa.

Hallintakeinot

Yhtiö seuraa jatkuvasti kilpailuympäristön sekä asiakkaiden tarpeiden muutoksia ja pyrkii mukauttamaan toimintaansa muutosten perusteella. Yhtiö panostaa myös oman tunnettuunsa parantamiseen mm. kohdennetuilla markkinointitoimenpiteillä ja -kampanjoilla.

Likviditeettiriski

Yhtiö ei välttämättä pysty tuottamaan riittävästi likvidejä varoja maksuvalmiutensa ylläpitämiseksi, eikä se välttämättä pysty kasvattamaan toimintaansa likvidien varojen puuttumisen vuoksi.

Hallintakeinot

Maksuvalmiuteen liittyvää likviditeettiriskiä Yhtiö pyrkii hallitsemaan mm. täydentämällä tai korvaamalla rahoitusrakennettaan tarpeen mukaan joko vieraan tai oman pääoman ehtoisilla rahoitusvälineillä. Hajautettu ja monipuolinen rahoituspohja pienentää mm. sijoitusosakkeisiin tai vieraan pääoman ehtoiseen rahoitukseen liittyvää riskiä. Lisäksi Yhtiö myy epävarmoja lainasaatavia perintäyhtiöille parantaakseen lyhyen aikavälin maksuvalmiuttaan. Liiketoiminnan kasvuun liittyvää likviditeettiriskiä Yhtiö pyrkii hallitsemaan mm. ennakoimalla myynnin kehitystä sekä suunnittelemalla myynninedistämiseen tähtäävät toimenpiteet kehitystä huomioiden.

Lainsäädäntöön liittyvät riskit

Yhtiö toimii tarkkaan säännellyllä toimialalla ja sen toimintaan vaikuttavat esimerkiksi luotonantoon, korkotasoon, arvopaperimarkkinoihin ja verotukseen liittyvän lainsäädännön, määräysten ja sääntelyn soveltamisen muutokset sekä muut poliittiseen toimintakenttään sisältyvät riskit, joilla voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan. Yhtiö saattaa epäonnistua erilaisten lainsäädännöllisten vaatimusten noudattamisessa, joita Yhtiön edellytetään noudattavan tällä hetkellä ja Yhtiö saattaa kohdata lainsäädännöllisiä ongelmia laajentuessaan uusille markkinoille.

Hallintakeinot

Yhtiö seuraa jatkuvasti lainsäädännön kehitystä eri toiminta-alueillaan, jotta Yhtiö pystyy paremmin ennakoimaan lainsäädännön kehitystä ja mukauttamaan toimintaa lainsäädännön muutoksiin.

Teknologiaan liittyvät riskit

GF Money Oy:n teknologisen infrastruktuurin vikaantuminen tai merkittävä käyttökatkos sekä mahdolliset ohjelmointivirheet, ongelmat tietotekniikka-alustojen, tietokantojen tai analysointityökalujen ylläpidossa tai kehityksessä taikka ongelmat Yhtiön käytössä olevassa kolmannen osapuolen teknologiassa voivat vaikuttaa haitallisesti GF Money Oy:n liiketoimintaan.

Hallintakeinot

Yhtiö kehittää jatkuvasti teknologia-alustaansa ja pyrkii varmistumaan, että Yhtiön liiketoiminnan toimivuus on suojattu mahdollisimman hyvin mahdollisten käyttökatkosten tai teknologiavirheiden varalta.

Muut liiketoimintaan liittyvät riskit

Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa tai Espanjassa vallitseva tai näihin maihin vaikuttava talouden ja rahoitusmarkkinoiden epävakaus sekä epäedullinen taloustilanne voivat vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, lainasaamisiin, tulokseen, taloudelliseen asemaan, maksuvalmiuteen ja pääomalähteisiin. Osa Yhtiön ulkomaisista tytäryhtiöistä toimii euroalueen ulkopuolella, mikä sisältää valuuttakurssiriskin.

Hallintakeinot

Yhtiö seuraa liiketoimintansa toimintaympäristön kehitystä aktiivisesti ja mukauttaa toimintaansa aktiivisesti toimintaympäristön muutoksiin.

Taloudelliset ja rahoitukseen liittyvät riskit

Taloudelliset riskit

Ei ole takeita siitä, että Yhtiön toiminta on kannattavaa tai että Yhtiön kassavirta tulisi olemaan positiivista tulevaisuudessa.

Mahdolliset luottotappiot voivat vaikuttaa haitallisesti Yhtiön taloudelliseen asemaan. Markkinakorkojen muutoksilla voi olla haitallinen vaikutus yhtiön liiketoimintaan ja liiketoiminnan tulokseen.

Hallintakeinot

Yhtiö suunnittelee liiketoimintaansa pitkällä aikavälillä ja kehittää liiketoimintaa kannattavien tuotteiden ja palveluiden ympärille.

Yhtiö myös seuraa sen taloudellisen tilanteen kehittymistä päivittäin. Yhtiö julkistaa säännöllisin väliajoin taseen sekä tuloslaskelman, joilla tuodaan ilmi Yhtiön taloudellinen tilanne myös Yhtiön ulkopuolisille henkilöille.

Yhtiön taloudellisten lukujen raportointia valvoo Yhtiön tilintarkastaja, joka on tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers (PwC).

Rahoitukseen liittyvät riskit

Yhtiön toimintaan liittyy riskejä rahoituksen saatavuudesta eikä Yhtiö välttämättä saa tarvitsemaansa rahoitusta sille edullisilla ehdoilla tai ollenkaan. Yhtiöllä on myös riski siitä, että sen nykyiset rahoituskanavat eivät tulevaisuudessa olisi enää käytettävissä ja se joutuisi etsimään korvaavia rahoitusmuotoja.

Koronaviruspandemialla voi myös olla negatiivinen vaikutus Yhtiön rahoituksen saatavuuteen.

Hallintakeinot

Yhtiö ennakoi liiketoiminnan kehitystä ja sen tarvetta rahoitukselle jatkuvasti. Yhtiö keskustelee sekä nykyisten että uusien rahoittajien kanssa aktiivisesti, millä pyritään varmistamaan erilaisten rahoitusvaihtoehtojen saatavuus tarvittaessa.

Osakkeisiin liittyvät riskit

Sijoittaja voi menettää sijoitetun pääoman osittain tai kokonaan.

Sijoittajat eivät välttämättä saa lainkaan tuottoa sijoituksilleen.

Ei ole varmuutta siitä, että Yhtiö jakaa osinkoja tulevaisuudessa osakkeille.

Hallintakeinot

Yhtiö pyrkii kehittämään liiketoimintaansa ja osakkeidensa arvoa pitkällä aikavälillä, jolloin edellytykset osakkeen positiivisen tuoton sekä osakkeille maksettavien osinkojen osalta paranee.

Huomiot

Yhtiöön tehdyt oman pääoman ehtoiset sijoitukset ovat osakesijoituksia, joten sijoitukselle voidaan maksaa osinkoa ainoastaan, jos yhtiöllä on jakokelpoisia varoja (vapaata omaa pääomaa).

Sijoitusosakkeet ovat yhtiön omaa pääomaa ja niiden palauttamiseen soveltuu oman pääoman palauttamista koskevat säännökset. Osakeyhtiölain 13 luvun 2 § mukaan varoja ei saa jakaa, jos jaosta päätettäessä tiedetään tai pitäisi tietää yhtiön olevan maksukyvytön tai jaon aiheuttavan maksukyvyttömyyden.