30.11.2022

henrik

GF Money Oy:n yhtiöjärjestyksen mukainen sijoitusosakkeiden lunastus on avattu B-, C-, D-, E-, ja F-sarjan osakkeenomistajille toistaiseksi ajalle 30.11.–7.12.2022.

Yhtiön hallitus on arvioinut yhtiön maksukykyä ja tulee tämän perusteella lunastamaan B-, C-, D-, E- ja F-sarjan sijoitusosakkeita enintään 1 438 775 eurolla, joka vastaa viittä (5) prosenttia olemassa olevien sijoitusosakkeiden kokonaismäärästä.

Lunastusaika on seitsemän (7) vuorokautta alkaen 30.11.2022 ja päättyen 7.12.2022.

Lunastettujen sijoitusosakkeiden lunastushinnat tullaan maksamaan lunastusta vaatineille osakkeenomistajille viimeistään viiden (5) pankkipäivän kuluessa lunastusvaatimuksen tekemiselle varatun ajan päätyttyä.

Lunastukset suoritetaan yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisena osittaislunastuksena, jonka yhteydessä ei tulla lunastamaan kaikkia sijoitusosakkeita, vaan ainoastaan enintään edellä esitetyn mukainen prosentuaalinen osuus kunkin osakkeenomistajan omistamista sijoitusosakkeista.

Mikäli lunastettavaksi vaaditaan edellä esitettyä enimmäismäärää vähemmän sijoitusosakkeita, siirretään lunastukseen varatusta määrästä mahdollisesti ylijäävä osuus lunastusten suorittamiseen seuraavassa lunastustapahtumassa.

Tulevaisuudessa pyrimme tekemään osittaislunastuksia kvartaaleittain maksukyvyn puitteissa. Kustakin tulevasta osittaislunastuksesta tiedotetaan yhtiön nettisivuilla ja sähköpostilla hyvissä ajoin lunastusikkunan aukeamista, jolloin osakkeenomistajan tulee tehdä niin halutessaan uusi lunastusvaatimus.

Koska yhtiöllä ei ole viimeisen vahvistetun taseen mukaisia voittovaroja, ei sijoitusosakkeille ole kertynyt osinkoa eikä osinkoa voida osakeyhtiölain pakottavien säännösten mukaisesti maksaa lunastuksen yhteydessä. Lunastusmenettelyssä on kyse osakeyhtiölain ja yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesta omien osakkeiden hankinnasta, johon käytetään muuta yhtiön vapaata omaa pääomaa.

Sijoitusosakkeiden lunastuspyynnön voi tehdä kirjautumalla sijoittajaportaaliin ja valitsemalla vasemmasta valikosta “Lunastuspyyntö”. Sivustolla on tarkemmat ohjeet lunastusvaatimuksen suorittamiseen.