4.7.2023

henrik

Vuoden 2023 ensimmäisen kvartaalin aikana liiketoimintamme kannattavuus heikkeni johtuen pääasiassa heikentyneestä Ruotsin kruunusta ja Espanjan liiketoiminnan tappiollisuudesta. Toivomme, että molemmat näistä haasteista ovat tilapäisiä. Loppuvuoden aikana Suomen liiketoiminnan kannattavuutta heikentää yhä kiristyvä lainsäädäntö.

Yllä kerrotuista haasteista huolimatta tavoittelemme positiivista tulosta kuluvalla tilikaudella.

Pidemmällä tähtäimellä yhtiömme kasvu ja kannattavuus riippuvat vielä nuoren liiketoimintamme kehittymisestä Espanjassa. Kuluvan tilikauden aikana jatkamme edelleen liiketoimintamme määrätietoista kehittämistä ja lanseeraamme uusia tuotteita sekä palveluita.

Konsernin taloudellista asemaa aikavälillä 1.1.2023–31.3.2023 kuvaavat tunnusluvut:

  • Liikevaihto: 4 664 487,86 €
  • Liikevoitto: 566 179,14 €
  • Tulos ennen veroja: -97 363,43 €
  • Rahoitustoiminnan saatavat: 48 462 696,84 €
  • Omavaraisuusaste: 56,47 %

Tuloslaskelma ja tase 1.1.2023–31.3.2023 (.pdf)

Päivitetyt avainluvut ja aiemmat raportit

Tilikauden 1.1.2023–31.12.2023 luvut ovat tilintarkastamattomia lukuja. Vaikka alustavat arviot perustuvat parhaaseen näkemykseemme, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tehdyistä arvioista ja oletuksista.

Sijoitusosakkeiden osittaislunastukset avattu

GF Money Oy:n yhtiöjärjestyksen mukainen sijoitusosakkeiden lunastus on avattu B-, C-, D-, E-, ja F-sarjan osakkeenomistajille toistaiseksi ajalle 4.7.–11.7.2023.

Yhtiön hallitus on arvioinut yhtiön maksukykyä ja tulee tämän perusteella lunastamaan B-, C-, D-, E- ja F-sarjan sijoitusosakkeita enintään 287 040 eurolla, joka vastaa yhtä (1) prosenttia olemassa olevien sijoitusosakkeiden kokonaismäärästä.

Lunastusaika on seitsemän (7) vuorokautta alkaen 4.7.2023 ja päättyen 11.7.2023.

Lunastettujen sijoitusosakkeiden lunastushinnat tullaan maksamaan lunastusta vaatineille osakkeenomistajille viimeistään viiden (5) pankkipäivän kuluessa lunastusvaatimuksen tekemiselle varatun ajan päätyttyä.

Lunastukset suoritetaan yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisena osittaislunastuksena, jonka yhteydessä ei tulla lunastamaan kaikkia sijoitusosakkeita, vaan ainoastaan enintään edellä esitetyn mukainen prosentuaalinen osuus kunkin osakkeenomistajan omistamista sijoitusosakkeista.

Mikäli lunastettavaksi vaaditaan edellä esitettyä enimmäismäärää vähemmän sijoitusosakkeita, siirretään lunastukseen varatusta määrästä mahdollisesti ylijäävä osuus lunastusten suorittamiseen seuraavassa lunastustapahtumassa.

Lunastuspyyntöjä ei voi muuttaa, peruuttaa eikä niitä voi tehdä lunastusikkunan sulkeuduttua. Yhtiö ei vastaa väärin tehdyistä, esimerkiksi liian pienistä, lunastuspyynnöistä.

Sijoitusosakkeiden lunastuspyynnön voi tehdä kirjautumalla sijoittajaportaaliin ja valitsemalla vasemmasta valikosta “Lunastuspyyntö”. Sivustolla on tarkemmat ohjeet lunastusvaatimuksen suorittamiseen.